Publikacije

25
May

Zapošljavanje i napredovanje u državnim organima u 2014. godini – monitoring izvještaj

Dvije godine nakon početka primjene, efekti Zakona o državnim službenicima i namještenicima na uspostavljanje sistema zasluga u državnoj upravi su ograničeni nedosljednom primjenom novih pravila i slabom konkurencijom prilikom popune radnih mjesta. Mali broj kandidata koji prolazi provjeru sposobnosti za radna mjesta u državnim organima, na jednoj strani, i široko tumačenje diskrecionog prava starješina da izvrše izbor između pet najbolje

Read more

5
Jun

Zapošljavanje i napredovanje u državnim organima – godišnji monitoring izvještaj

Novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima (ZDSIN) primjenjuje se od 1. januara 2013. godine. Na osnovu ovog akta, sposobnosti kandidata treba da budu ključni osnov zapošljavanja i napredovanja u državnim organima. Evropska komisija ocijenila je usvajanje Zakona kao uspostavljanje temelja profesionalizacije i depolitizacije javne uprave u Crnoj Gori. Glavne novine koje donosi su: strože procedure za provjeru sposobnosti kandidata

Read more

20
Mar

Reforma državne uprave u Crnoj Gori – Između ambicioznih planova i realnih mogućnosti

Reforma državne uprave se u Crnoj Gori sprovodi već više od decenije. Tokom ovog perioda usvojena su dva strateška dokumenta, mijenjani su zakonodavni i institucionalni okviri za upravljanje ovim procesom, kao i sama struktura državnog aparata. Ipak, u ovom procesu se nije mnogo odmaklo. Državna uprava je još uvijek, po ocjenama Evropske komisije, visoko politizovana, a uz to i glomazna,

Read more