Kolašin: Usluga plaćena, ali nije isporučena?

Poštovani,

U svrhu dobijanja građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta, plaćena je naknada za komunalo opremanje parcele.

Nakon izdavanja građevinske dozvole i dobijanja uslova za priključenje na komunalnu infrastrukturu, ispostavilo se da je komunalno opremanje moja obaveza o mom trošku (izuzev fizičkih radova na samom priključnom mjestu, ali koje takođe ja moram da platim).

Moje razumijevanje zakona o izgradnji je da je to bila obaveza nadležnih javnih preduzeća od naknade koju sam već uplatila u budžet Opštine, ali oni tvrde da nije i da je to “tako svugdje u CG” (u pitanju je opština Kolašin).

Takođe sam obaviještena da CEDIS i Vodovod ne dobijaju od Opštine novac od uplaćene naknade tj. pripadajući dio, te da zbog toga ne prihvataju na sebe obavezu dovođenja priključaka do parcele. Napominjem da se radi o gradskoj zoni gdje su priključci dostupni na manje od 100m udaljenosti.

Da li je ova praksa ispravna i, ako nije, šta ja mogu kao potrošač da uradim da sebi nadoknadim pričinjene duple troškove koje? Hvala.

One Comment

 1. Institut alternativa-Reply
  07. 08. 2017. at 17:41

  Poštovana,

  Vaše razumijevanje Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata je ispravno, jer Član 65 ovog Zakona propisuje da komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu uključujući i priključak za vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju i javnu rasvjetu.

  Zakon o zaštiti potrošača takođe obavezuje pružaoce usluga od javnog interesa da potrošače upozna sa uslovima pružanja usluge, pa bi u skladu sa ovom zakonskom obavezom, u ugovoru o komunalnom opremanju trebalo da bude nabrojano šta ono sve obuhvata. Takođe, pružalac usluga trebalo bi da upozna korisnika sa načinom ostvarivanja prava na naknadu, odnosno povraćaj plaćenog iznosa, ako pružena usluga ne odgovara propisanom, odnosno ugovorenom kvalitetu. Ova pitanja su regulisanja Članom 36 Zakona o zaštiti potrošača.

  Dodatno, novi Zakon o upravnom postupku propisuje pravo građana da ulaže prigovor na usluge od opšteg interesa, u roku od osam dana. Dakle, ukoliko ste pisanim putem obaviješteni da je komunalno opremanje obaveza o Vašem trošku, iako ste prethodno platili navedenu naknadu, treba da napišete prigovor Opštini Kolašin, koja vrši nadzor nad radom lokalnih javnih preduzeća.

  Takođe, postoji mogućnost podnošenja tužbe redovnom sudu zbog neispunjenja ugovorenih obaveza i naknade štete.

  Tim Instituta alternativa

Leave A Comment