Namještanje rang liste u MUP-u

Dana 30. 12. 2013. godine, Uprava za kadrove za potrebe MUP-a, raspisuje javni konkurs za radno mjesto mlađi policijski inspektor u stanici policije, OB Ulcinj – mjesto rada Ulcinj. Prijavio sam se na navedeni oglas, za koji je krajem aprila mjeseca obavljena provjera radnih sposobnosti, ali je upravna inspekcija naknadno poništila navedenu provjeru i naložila ponavljanje postupka provjere.

Nakon ponovne provjere radnih sposobnosti održane dana 25. 04. 2014. godine, formirana je rang lista kandidata na kojoj sam bio četvrti. Krajem jula mjeseca 2014. godine dobijam odluku o izboru kandidata 113/14-36238/1, kojom je na radno mjesto izabran trećerangirani kandidat.

U obrazloženju Odluke o izboru se navodi da je izabrani kandidat “bio u radnom odnosu u ovom ministarstvu, da je pokazao izuzetne kvalitete i stručnost u obavljanju radnih zadataka, kao i odličnu motivaciju i kvalitet ostvarene saradnje sa strankama i saradnicima u obavljanju istih”. Navedeno obrazloženje prvostepeni organ daje sa pozivom na član 45 st. 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima uz konstataciju da “starješina državnog organa, nakon obavljenog intervjua sa svim kandidatima sa rang liste, može izabrati drugog kandidata sa navedene liste i da je dužan da u obrazloženju odluke o izboru navede razloge za takvu odluku”. U obrazloženju dalje prvostepeni organ navodi (a to je ono što je važno) da su “prvorangirani i drugorangirani kandidat, koji se nijesu našli u ovoj odluci, izabrani na druga radna mjesta na koja su takođe konkurisali”.

Pošto sam obavješten o zloupotrebama koje su vršene prilikom izrade rang liste uložio sam žalbu u kojoj sam se u bitnom žalio na slijedeće stvari:

 • Pogrešno bodovana prosječna ocjena prilikom studiranja;
 • Uskraćivanje bodova po osnovu magistarskih studija;
 • Uskraćivanje bodova po osnovu posjedovanja posebnog dijela stručnog ispita koji se odnosi na rad u oblasti unutrašnjih poslova;
 • Uskraćivanje bodova po osnovu engleskog jezika;
 • Pogrešno bodovano radno iskustvo.

Sredinom septembra 2014. godine, poštom sam primio kovertu poslatu od Uprave za kadrove u kojoj je bila nepotpuna dokumentacija koju sam priložio na oglas. Odluka po žalbi koju sam izjavio tom prilikom mi nije bila dostavljena tako da sam posumnjao da će odluka biti negativna. Tada sam donio odluku da kontaktiram odgovorna lica iz Uprave za kadrove kako bih dobio razjašnjenja u vezi nastale situacije. Službenici Uprave za kadrove su mi objasnili da odluka po žalbi još nije donijeta. Pošto sam se ja žalio na pogrešno utvrđeno činjenično stanje prilikom bodovanja koje je uticalo da ja zauzmem nepovoljan položaj na rang listi, pitao sam službenice da mi objasne kako je došlo do ovakvih propusta, ali razumnog odgovora nisam dobio.

Početkom oktobra mjeseca 2014. godine, dopisom tražim od Uprave za kadrove da mi omogući uvid u dokumentaciju izabranog kandidata, što je ista i učinila. Tom prilikom sam utvrdio da izabrani kandidat dobio 2 boda u stavci radno iskustvo iako ima ukupno 12 mjeseci radnog iskustva sa visokom školskom spremom, i to: 9 mjeseci pripravničkog po vladinom programu osposobljavanja (3 mjeseca volontiranja), a ja sam dobio isto 2 boda na radno iskustvo iako imam 27 mjeseci radnog iskustva sa visokom stručnom spremom i to: 12 mjeseci pripravničkog staža, 2 ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci i jedan ugovor na određeno vrijeme od tri mjeseca. Svi ugovori su bili sa visokom stručnom spremom. Osim toga ja sam na konkurs dostavio i ugovore o radu sa DOO “G system” Nikšić u ukupnom trajanju od 10 mjeseci (01.06.2010 do 01.04.2011. godine) koji nisu ni uzeti u razmatranje, a nisu mi ni vraćeni.

Prilikom pregleda dokumentacije, u komunikaciji sa službenicama Uprave za kadrove potvrđujem ono zbog čega sam najviše brinuo: bodovana mi je pogrešno prosječna ocjena. Inače bodovanje prosječne ocjene je regulisano Članom 17 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu. Navedenim članom definisano je da se za ocjenu 7 dobija 1,5 bodova dok je meni obračunata ocjena 6 za koju se dobija 0,75 bodova. Pošto je razlika između mene i prvorangiranog kandidata 1,13 bodova, samo po osnovu prosječne ocjene (0,75 bodova) izgled rang liste bi se promjenio jer bih ja bio na najmanje na drugom mjestu. Da su uzete u obzir ostali navodi žalbe sigurno bih bio na prvom mjestu. Ali to nekome nije odgovaralo.

O uočenim nepravilnostima u vezi sa radnim iskustvom sam podneskom obavjestio Komisiju za žalbe na koji je službenica stavila prijemni pečat.

Početkom novembra dobijam rješenje Komisije za žalbe kojim se odbija moja žalba uz navođenje nejasnih razloga. Jedan od njih se odnosi na bodovanje prosječne ocjene gdje Komisija konstatuje da ” navodi osnovani, ali da u svakom slučaju ne bi uticali na konačan ishod na rang listi te da samim tim žalilac ne bi bio na prvom mjestu”. Međutim komisija vješto izbjegava da se izjasni na kojem bih mjestu bio samo po pitanju prosječne ocjene. A bio bih drugi da je bodovano po pravilima, sdamo po pitanju prosječne ocjene. Takođe po pitanju radnog iskustva komisija samo konstatuje da je radno iskustvo sa VSS bodovano pravilno bez ikakvog objašnjenja kako je isto 27 mjeseci i 12 mjeseci. Na navode u vezi posebnog dijela stručnog ispita za rad u oblasti unutrašnjih poslova, potvrde o znanja engleskog jezika na naprednom nivou i magistarskih studija komisija se nije izjašnjavala. Takođe, starješina državnog organa nije obavio intervju ni sa jednim kandidatom, a u odluci se poziva na član 45 st.3 i čak daje obrazloženje za odluku po osnovu navedenog člana.

Početkom decembra podnosim tužbu Upravnom sudu kojim osporavam navedeno rješenje, a po savjetu prijatelja koji je advokat, tražio sam da mi se omogući uvid u spise predmeta formirane po mojoj žalbi, što mi je i omogućeno. Uvidom u spise predmeta u prostorijama suda utvrdio sam da je neko bukvalno sklonio iz spisa predmeta moj podnesak na kojem je upoređeno radno iskustvo mene i izabranog kandidata i uvjerenje biroa za kadrovske poslove kojim dokazujem da ja imam duplo više radnog iskustva u odnosu na izabranog kandidata, a sve to u cilju da me onemoguće u dokazivanju mojih tvrdnji u tužbi. Takođe u spisima predmeta nema ni odgovora MUP-a na žalbu koju sam podnio Komisiji za žalbe, a u komunikaciji sa službenicima Komisije za žalbe saznao sam da su dobili samo spise predmeta na osnovu kojih je donijeta navedena odluka bez odgovora na žalbu. U izvještajima o ocjenjivanju jasno se vidi da postoje dvostruki aršini za kandidate jer jedan kandidat dobija 1 bod na 12 mjeseci radnog iskustva, a drugi dobija 2 boda na 12 mjeseci radnog iskustva. Kako sam ja dobio 2 boda na radno iskustvo sa 27 mjeseci sa VSS meni nije jasno, ali…

Dalje, u martu 2015 godine na jednom od testiranja radnih sposobnosti u Upravi za kadrove upoznajem drugorangiranog kandidata sa rang liste za kojeg u obrazloženju odluke stoji “da je izabran na drugo radno mjesto na koje je takođe konkurisao”. U komunikaciji sa njim saznajem da nije nigdje izabran već da je dato obrazloženje dato kako bi prikrilo farsu zvanu izbor kandidata sa rang liste jer se unaprijed zna ko će biti izabran po oglasima koji se raspisuju.

Upravni sud je presudom U.br.3294/14 poništio rješenje Komisije za žalbe, ali Komisija za žalbe već 2 mjeseca ne postupa po presudi jer za mene zakon ne važi, a kada je nešto namješteno ono mora ostati takvo. Inače iz ovoga se vidi da je cjelokupan proces selekcije kandidata jedna velika farsa jer je sve pripremljeno unaprijed za izabrane, a ostali bez obzira na svoje obrazovanje ne mogu ni da dobiju šansu da pokažu svoje znanje i sposobnosti, a kamoli priliku da žive od svog rada.

Emir Kuč
Pljevlja

5 Comments

 1. damir-Reply
  17. 02. 2016. at 19:48

  Trećerangirani, u ovoj situaciji prvoizabrani, je visine 160 cm, starost preko 30 godina, jedva završio fakultet i do skoro bio predsjednik mladih SDP Ulcinj. Tačnije, bio je politički aktivan u trenutku započinjanja rada u MUP. Majka je na listi SDP u Ulcinju. Naglašavam da nisu ovo tajni podaci, već javni, dobijeni sa interneta i iz dnevne stampe.

 2. Mirko-Reply
  01. 07. 2015. at 20:25

  U potpunosti se slažem sa tobom Emire, očigledno je da kumovske i partijske veze u CG imaju prioritet u odnosu na poštene, stručne i obrazovane građane. Istraj u borbi za svoja prava. Svako dobro ti želim. Mirko

 3. Anonymous-Reply
  30. 06. 2015. at 19:44

  MUP i nije najviše kriv za ovakvu situaciju, jer su nekompetentne gospođice iz Uprave za kadrove, upravo uvele takvu praksu, da službenici koji godinama rade u tom ministarstvu, sticanjem viših nivoa obrazovanja, ne mogu po automatizmu steći više zvanje, npr. u tvom slučaju “mlađi inspektor” nego se moraju javiti na javni oglas, koji je obavezan za tzv. početna zvanja, policajac (sss), policijski narednik(všs) i mlađi inspektor (vss). Sve ostalo se popunjava internim oglasima. Tako da je u osnovi, problem takvog haotičnog rješenja koje nameće Uprava za kadrove, a odgovorni u MUP-u, vjerovatno usled svog neznanja, straha i ko zna čega, nisu umjeli da pronađu kvalitetnije rješenje, već doslovce “drhte” pred svakim pozivom i papirom svih ostalih Uprava i ministarstava. Dragi Emire, razumijem tvoju rezigniranost, ali ako uzmemo realno, taj trećerangirani kandidat je najpozvaniji za odabir sa rang liste, i to je diskreciono pravo starješine organa (to ne mora biti striktno direktor, već starješina po toj liniji rada), da nakon intervjua odabere čak i petoplasiranog kandidata ako mu se “lično sviđa”, ili ostavi najjači utisak na njega. Da zanemarimo političku podjelu radnih mjesta po osnovu nelogičnih koalicionih sporazuma. Svaki javni oglas je besmisao. I na kraju, ovakva praksa Uprave za kadrove, iako i oni unaprijed znaju da je oglas raspisan za postojećeg službenika MUP-a, da bi se podveo pod zakonske okvire i Rješenjem postavio na veću funkciju, svim ostalim kandidatima je namjerno, ponavljam, namjerno (jer Uprava za kadrove to zna odlično) uzimanje novca iz džepa, prilikom konkurisanja, prijavljivanja, polaganja i ko zna čega još. Želim ti puno uspjeha, i jedan iskustveni savjet : Ne odustaj!

  • Anonymous-Reply
   10. 07. 2015. at 11:39

   Čitajući ovu komentar smatram da niste u pravu kada tvrdite da je sve urađeno u skladu sa zakonom. Kako sam ja shvatio ovdje je nejasno na osnovu čega prvostepeni organ opravdava izbor trećeg sa rang liste, tj. da li se poziva na čl. 45 st. 2 pa bira trećeg po redosledu sa rang liste uz obrazloženje da su prvi i drugi izabrani na druga radna mjesta (ako je to tačno jer Emir i to dovodi u sumnju). Ako nije bodovana prosječna ocjena i ove stvari koje je Emir naveo rang lista je namještena i to e vidi iz aviona, a čak i komisija za žalbe to potvrđuje.
   Ako se MUP poziva na st.3 istog člana pa daje obrazloženje za svoju odluku ovo je takođe nezakonito jer za primjenu ovog stava treba da se održi dodatni intervju sa starješinom organa ili licem koje ono ovlasti, a iz opisanog se vidi da intervju sa starješinom državnog organa ili lica koje on ovlasti nije ni održan pa je jasno da je ovo jedna velika farsa.
   Po mom mišljenju, a završio sam pravo i obavim se pravom, Emir ima debeo razlog da u cio slučaj uključi i tužilaštvo (nepravilno bodovanje prosječne ocjene, pozivanje na čl. 45 st.3 bez održanog intervjua sa starješinom državnog organa ili lica koje on ovlasti, sklanjanje dokaza iz spisa predmeta, nepostupanje po sudskim odlukama), a da bude sve u redu postaraće se i delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, ul. Vuka karadžića 12 u Podgorici kojoj samo treba dostaviti dokumentaciju kojom argumentuje navedene tvrdnje, i ne brini, oni će da ispitaju slučaj, a mnoge će da zaboli glava, ako se utvrdi da je sve ovo tačno.
   Jedan savjet: Argumentacija je dobra i zato NE ODUSTAJ !!!

 4. nena-Reply
  30. 06. 2015. at 08:12

  Sve je tačno, nažalost “izio vuk magarca” to će ti bit moj Emire. E tek se sad neces moci zaposliti‚ i, kad procitaju ovo… no, opet ništa nisi izgubio

Leave A Comment