Neizbor prvorangirane kandidatkinje u Fondu za manjine

Želim da iznesem negativno iskustvo prilikom prijave za radno mjesto u Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, čiji je direktor u potpunosti zanemario rang listu za izbor kandidata, kao i kompletnu provjeru sposobnosti obavljenu u Upravi za kadrove.

Zapošljavanje državnih službenika

Klikni da uveličaš fotografiju

U postupku provjere sposobnosti pred Komisijom koju je obrazovala Uprava za kadrove i na teorijskom i na praktičnom dijelu pisanog testa ostvarila sam maksimalni broj bodova i zauzela prvo mjesto na rang listi za izbor kandidata. Međutim, direktor Fonda tu činjenicu ignoriše i donosi odluku o izboru trećeg i četvrtog kandidata sa rang liste, koji su, po mom saznanju, već radili u toj ustanovi.

Štaviše, on preuzima zakon u svoje ruke i, pozivajući se na član 42 stav 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, lično sprovodi provjeru sposobnosti, koja je već obavljena pred Komisijom, pritom donoseći dijametralno suprotnu odluku. Evidentno je da direktor Fonda pogrešno tumači i pogrešno primjenjuje navedenu odredbu Zakona, jer se ista odnosi na provjeru sposobnosti kandidata koju obavlja komisija obrazovana od strane Uprave za kadrove, a ne starješina organa u kojem se zasniva radni odnos.

Na taj način, krši se pomenuti član Zakona i zanemaruje provjeru sposobnosti koju je obavila i bodovala Komisija. Ovakvom radnjom stavlja se van snage izvještaj o ocjenjivanju, tj. sama rang lista za izbor kandidata. Intervjuom, na kojemu starješina Fonda kandidatu postavlja desetak opštih i duplo više stručnih pitanja, očigledno su se željeli favorizovati kandidati koji su već radili u Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. S druge strane, zakonom predviđeni intervju sa starješinom organa (član 45 stav 3 ZDSiN) ima sasvim drugačiju ulogu, odnosno njime se definitivno ne vrši provjera već utvrđene sposobnosti kandidata. Dakle, organizovanje i obavljanje ovakvog tipa usmenog intervjua sa kandidatima sa liste za izbor od strane starješine državnog organa predstavlja zloupotrebu pozicije direktora Fonda i obesmišljavanje uloge Uprave za kadrove i Komisije za provjeru sposobnosti.

Budući da sam jedini kandidat koji je i na teorijskom i na praktičnom dijelu pisanog testa ostvario maksimalni broj bodova, smatram da nijesu postojali zakonski razlozi da ne budem izabrana. Poređujući moje sa rezultatima izabranih kandidata, kao trećerangiranog i četvrtorangiranog, ne postoji nijedan valjani argument zbog kojega bi bili u prednosti u odnosu na mene. Čak sam i na samom intervjuu sa direktorom Fonda pokazala visok stepen znanja o manjinskim pravima i slobodama, kao i o ustanovi i njenim djelatnostima, a naročito imajući u vidu da nijesam radila u istoj.

U obrazloženju odluke o izboru Kurtagić takođe navodi da se u skladu sa članom 45 Zakona o državnim službenicima i namještenicima „povinovao svojoj obavezi da prilikom donošenja odluke o izboru kandidata vodi računa o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica“. Međutim, i pored pozitivne diskriminacije koju treba primjenjivati prema manjinskim narodima, napominjem da je ovdje riječ o radnom mjestu samostalnog savjetnika za monitoring i evaluaciju projekata koji se finansiraju iz Fonda, a kojima se pruža podrška aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta svih manjinskih naroda u Crnoj Gori, zbog čega smatram da se odabirom pripadnika određene nacionalne manjine za konkretno radno mjesto dovode u pitanje nepristrasnost i objektivnost obavljanja datih poslova.

Dodatno, kada se govori o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika manjina, smatram da je potrebno sagledati ukupnu strukturu kadrova zapošljenih u Fondu, od kojih značajan broj pripada upravo manjinskim narodima. Svakako da zakonska definicija „srazmjerna zastupljenost“ ne podrazumijeva obavezu izbora dva slabije rangirana kandidata, koji pripadaju nacionalnim manjinama – od ukupno dva kandidata koji se biraju po raspisanom oglasu.

Postavlja se pitanje čemu služi čitav postupak javnog oglašavanja, ako se unaprijed zna ko jedino može biti izabran za zasnivanje radnog odnosa u državnom organu. Ono što mogu da zaključim je da je Safet Kurtagić, čak i prije raspisivanja oglasa, znao imena ljudi koji će biti zapošljeni, odnosno da je upravo zbog njih oglas i objavljen.

Na kraju, čak i da se sve ovo podvede pod izuzetkom od pravila izbora najboljeg, čudna je koincidencija da sam ja kandidat koji je dva puta prvorangirani na rang listi Uprave za kadrove, a oba puta su starješine državnih organa izabrale druge kandidate. Prvi put mi se tako nečuven slučaj desio prilikom konkurisanja za radno mjesto u Državnom arhivu kada je direktor Stevan Radunović zloupotrijebio diskreciono pravo izabravši drugog i trećeg kandidata sa liste, o čemu sam takođe podnijela prijavu putem ovog portala.

mr Milica Dragićević
Cetinje, 25. novembar 2015. godine

One Comment

  1. Dejan-Reply
    27. 11. 2015. at 13:38

    Zaista je žalosno i tužno da se na ovakav način osporava nečije znanje i trud i vrijedan rad. Ako nam je cilj izgradnja društva koje počiva na vladavini prava, društva sa jednakim šansama i mogućnostima, moramo zaustaviti ovakvu samovolju poslodavaca/nadređenih.

    Najefikasniji način ka tom cilju je ograničavanje diskrecionog prava nadređenih spram procedura, testa, teoriskog/praktičnog. Dodatno u prilog ovom obesmišljavanju javnog poziva i diskriminatornih odluka, su tužbe Upravnom sudu koje upućuje nezadovoljna stranka nakon ovakvih primjera zloupotrebe dickrecionog prava, tj. nedopustivo dugo čekanje na epilog sudskog postupka i obesmišljavanju svrhe tužbe. Takođe, moraju se pozvati poslodavci na odgovornost, ali i na sankcije kada se utvrdi ovakav eklatantan primjer zlopotrebe ovog prava.

    Svi se moramo potruditi da damo svoj doprinos sprječavanju ovakvih zalupotreba a mlade i abiciozne ljude ohrabriti, šaljući im jasnu poruku da je znanje jedino validno i jedino moguće mjerilo prilikom njihovog zapošljavanja, a ne lična poznanstva nepotizam i dr.

Leave A Comment