Podgorica: Preuzimanje suprotno Zakonu i “mobing praznog stola”

Poštovani,

Prijava se odnosi na nezakonito upošljavanje diplomirane pravnice, stalno upošljene u DOO ”Vodovod i kanalizacija” Podgorica, u Službu zaštite Glavnog grada.

Nezakonitost upošljavanja kod Službe zaštite tzv. sporazumima o preuzimanju je utvrđena od strane upravnog inspektora. Međutim, to lice i dalje obavlja sve pravne poslove u Službi zaštite, učestvuje u tzv. ispitnim postupcima kod donošenja raznih akata, učestvuje u disciplinskim postupcima

Dok regularni samostalni pravni savjetnik I par godina trpi mobing praznog stola i ne radi bukvalno ništa.

Nažalost, tzv. sporazume o preuzimanju za navedeno lice su potpisivali Gradonačelnik Stijepović, zamjenik gradonačelnika Vešović, direktor Vodovoda Vučelić i Komandir Službe zaštite Čađenovic. Preuzimanje zaposlenih izmedju DOO i organa državne uprave je nezakonito, sa razloga što zaposlene u DOO tretira Zakon o radu, a zaposlene u organima državne uprave Zakon o državnim službenicima i namještenicima, te je u organima državne uprave nemoguće uposliti nekog bez provedenog zakonitog oglašavanja.

Sve ukupno ukazuje da za navedene, na žalost, javne funkcionere zakoni ne postoje, nemaju odgovornost za učinjeno, a Upravna inspekcija nema mehanizam da sankcioniše ovakva postupanja, jer je u konačnom dovoljna uigrana ekipa da neko može da ne dolazi na posao, da nezakonito radi i sjedi u drugoj firmi, da se iživljavaju nad zaposlenim.

Tolika doza bezakonja je u Službi zaštite kod pokrivanja određenih radnih mjesta, u konkretnom kod osobe koja je bliski rođak Komandira službe, koji takođe nezakonito pokriva svoje radno mjesto, za koje nije nikad raspisan oglas kako interni, tako ni javni, a isti je javno eksponiran čak i medijski kao komandir spasilačko-vatrogasne jedinice, što je notorna neistina. Čak je i njegovo odrađivanje pripravničkog staža kao visokoškolca upitno, jer u vremenu kad je navodno odrađivao ,,pripravnički staž” kao visokoškolac, nije prekidao radni odnos na neodređeno sa srednjom stručnom spremom. Tako je na neobjašnjiv način ,,stekao pravo” da polaze državni ispit sa visokom školskom spremom.

Sve navode je lako provjeriti uvidom u personalni dosije za zaposlenog u Službi zaštite, kao i u četiri sporazuma o preuzimanju zaposlene, kao i u nalaz upravnog inspektora koji je radio inspekcijski nadzor u Službi zaštite. Prisustvo zaposlene ”preuzete” iz DOO Vodovod i kanalizacija u Službi zaštite je lako provjeriti i danas, jer i dalje nesmetano obavlja poslove u službi, pozivom na broj 020 658-151, ili lično posjetom Službi zaštite.

NAPOMENA: Zbog zaštite ličnih podataka i provjere navoda prijave, koja tek predstoji, Institut alternativa, je izvršio brisanje imena i prezimena lica, koja su navedena u prijavi, a koja ne uključuju javne funkcionere.

Leave A Comment