Pristrasno ocjenjivanje pri provjeri sposobnosti

Provjera sposobnosti za posao u državnim organimaU prijavi koju sam takođe podnijela putem ovog portala, iznijela sam negativno iskustvo prilikom pokušaja zapošljenja u Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, budući da sam na rang listi Uprave za kadrove zauzela prvo mjesto, a direktor Fonda izabrao trećeg i četvrtog kandidata sa liste. Ovdje želim da se posebno osvrnem na rad i način ocjenjivanja članice Komisije za provjeru sposobnosti, koja je u tom tijelu bila predstavnica Fonda.

Vrlo je simptomatično kako je članica Komisije iz Fonda ocijenila upravo dva kandidata koji će na kraju biti izabrani od strane direktora, a koji su, po mom saznanju, već radili u toj ustanovi. Naime, za apsolutno svaki kriterijum koji je bodovala, dodijelila im je po maksimalnih pet bodova! Da takvi rezultati nijesu vjerodostojni pokazuje i njihova neusklađenost sa bodovima od druge dvije članice Komisije, o čemu svjedoče konkretni primjeri koje u nastavku navodim.

Jedan od bližih kriterijuma koji se ocjenjuje je „stručna usavršavanja“, za koji je trećerangirani kandidat od službenice Fonda svakako dobio 5 bodova, dok je od ostalih članica Komisije ocijenjen sa po 3 poena. Riječ o stavki za koju kandidat dostavlja dokaze o pohađanim seminarima i drugim vidovima usavršavanja, i koja nikako ne može da bude proizvoljno i indivudualno ocijenjena, već bi stav Komisije po tom pitanju trebalo da bude usaglašen, na osnovu broja sertifikata i njihove važnosti za konkretno radno mjesto. Interesantno je da je kod svih ostalih kandidata upravo tako i urađeno, gdje su sve tri ocjene članica Komisije identične. Evidentno je da je ovaj izuzetak od strane predstavnice Fonda napravljen zbog favorizovanja konkretnog kandidata.

Kod četvrtorangirane kandidatkinje sličan je slučaj pri ocjenjivanju kriterijuma „radno iskustvo“. Za ovu stavku trebalo bi da postoji standardizovani način ocjenjivanja, odnosno da se za određeni opseg godina iskustva dobijaju određeni poeni. Ali, ova kandidatkinja je od svoje koleginice iz Fonda dobila maksimalnih 5, a od druge dvije članice Komisije po 4 boda.

Prezentovani primjeri jasno ilustruju da se radi o klasičnoj namještaljki bodovne liste od strane instruisanog predstavnika Fonda za manjine u Komisiji za provjeru sposobnosti. Ovakvo pristrasno ocjenjivanje diskredituje Komisiju koja bi trebalo da na nezavisan, objektivan i profesionalan način obavlja svoj posao, a samim tim i Upravu za kadrove koja komisije obrazuje.

Želim takođe da iznesem kako je, s druge strane, izvršeno bodovanje kriterijuma intervjua u mom slučaju. Naime, predstavnica Fonda dodijelila mi je 3 boda za „znanje koje je relevantno za radno mjesto“, pritom mi ne postavivši nijedno stručno pitanje na intervjuu. Čak sam prethodno na praktičnom dijelu pisanog testa upravo pokazala stručno znanje u vezi s radnim mjestom, odgovorivši tačno na svih pet esejskih pitanja i dobivši maksimalni broj poena. Dakle, očigledno je da mi je službenica Fonda namjerno uskratila poene, kako bi mi se umanjio ukupan rezultat. Kako to nije mogla učiniti na testu zbog postojanja pismenog dokaza da imam sve tačne odgovore, našla je prostora u bodovanju intervjua. Ipak je odabrala pogrešan kriterijum, jer nije bilo apsolutno nikakvog osnova da mi baš znanje ocijeni sa 3 poena, što takođe razotkriva njene namjere da našteluje bodovnu listu u korist izabranih kandidata.

Međutim, i pored svih napora članice Komisije da se njene kolege plasiraju što bolje, oni su zauzeli treće i četvrto mjesto na rang listi. To ipak nije spriječilo direktora Fonda da zanemari moju prvu poziciju i izabere ta dva kandidata, obezbjeđujući im radni odnos na neodređeno vrijeme.

Iz svega navedenog jasno se može zaključiti da je uloga predstavnice Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Komisiji za provjeru sposobnosti Uprave za kadrove bila da izvrši dobijeni zadatak i nastoji doprinijeti optimalnom plasmanu kandidata za koje se unaprijed znalo da će biti izabrani, a drugim kandidatima po mogućnosti umanji rezultat.

mr Milica Dragićević
Cetinje, 20. decembar 2015. godine

One Comment

  1. mima-Reply
    12. 01. 2016. at 13:36

    Nema ovde ništa čudno i simptomatično. Ljudi za koje su raspisali konkurse moraju biti najbolje bodovani jer u suprotnom ne bi mogli u javnosti stvoriti privid zakonitosti i transparentnosti pri zapošljavanju.

Leave A Comment