Sekretar u Ministarstvu ne ispunjava uslove?

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore na mjesto sekretara zapošljava osobu koja ne ispunjava zakonske uslove da obavlja tu funkciju.

One Comment

  1. 25. 12. 2017. at 09:43

    Prema važećem Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, na mjesto sekretara može biti imenovano lice koje ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu.

    Isti uslovi se primjenjuju na vršioce dužnosti sekretara u ministarstvima.

    Institut alternativa će dopisom Ministarstvu i drugim nadležnim organima provjeriti navode ove prijave.

Leave A Comment